[6 พ.ค. 2563, 16:32] : นักเรียนที่สมัครในระบบเรียบร้อยแล้วให้ปริ้นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครต่างๆให้ครบ แล้วรีบนำส่งที่โรงเรียนเมืองกระบี่ด่วนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น หรือนำส่งผ่านทางไปรษณีย์.. [5 พ.ค. 2563, 21:30] : เอกสารที่ต้องส่งโรงเรียนประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 3.ใบรายงานผลการเรียน(ปพ.1) 4.ใบรายงานผลคะแนน O-Net 5.นำส่งโรงเรียนเมืองกระบี่ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นำส่งที่ โรงเรียนเมืองกระบี่ หรือส่งทางไปรษณีย์ (งานรับนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ ) ที่อยู่ 93 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภายในวันที่ 3-20 พฤษภาคม 2563..

465 คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

163 คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด